Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

15:41
5390 e2e1 390
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
howfaryouwouldgo
15:40
(...) Zamarzniętej duszy nie ogrzejesz tylko słowem, a fundamentów uczuć nie zbudujesz na ognisku, którego nie zamierzasz rozpalić.
— Emocje mnie rozrywają.
howfaryouwouldgo
15:39
howfaryouwouldgo
15:39
howfaryouwouldgo
15:38
7994 4c24 390
Reposted fromNekoii Nekoii viarawruapart rawruapart
15:38
howfaryouwouldgo
15:38
9160 ea54 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarawruapart rawruapart
15:37
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaskrzacik skrzacik
howfaryouwouldgo
15:37
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viaoutoflove outoflove
howfaryouwouldgo
15:36

Laurie Halse Anderson "Motylki"

Kiedy byłam prawdziwą dziewczynką z obojgiem rodziców w jednym domu i bez błyskających ostrzy, na śniadanie jadłam musli ze świeżymi truskawkami czytając przy tym książkę opartą o miseczkę z owocami. (...) Nie, nie powinnam. Myśleć o tym. Przypominać sobie. Nie będę zanieczyszczać swojego wnętrza płatkami, babeczkami ani drapiącymi odłamkami tostów. Wczorajszy brud i błędy już mnie opuściły. Jestem w środku błyszcząca i różowa. Pustka jest dobra. Pustka to siła.
15:41
5390 e2e1 390
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
howfaryouwouldgo
15:40
(...) Zamarzniętej duszy nie ogrzejesz tylko słowem, a fundamentów uczuć nie zbudujesz na ognisku, którego nie zamierzasz rozpalić.
— Emocje mnie rozrywają.
howfaryouwouldgo
15:39
howfaryouwouldgo
15:39
howfaryouwouldgo
15:38
7994 4c24 390
Reposted fromNekoii Nekoii viarawruapart rawruapart
15:38
howfaryouwouldgo
15:38
9160 ea54 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarawruapart rawruapart
15:37
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaskrzacik skrzacik
howfaryouwouldgo
15:37
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viaoutoflove outoflove
15:37
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl