Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

15:41
5390 e2e1 390
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
howfaryouwouldgo
15:40
(...) Zamarzniętej duszy nie ogrzejesz tylko słowem, a fundamentów uczuć nie zbudujesz na ognisku, którego nie zamierzasz rozpalić.
— Emocje mnie rozrywają.
howfaryouwouldgo
15:39
howfaryouwouldgo
15:39
howfaryouwouldgo
15:38
7994 4c24 390
Reposted fromNekoii Nekoii viarawruapart rawruapart
15:38
howfaryouwouldgo
15:38
9160 ea54 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarawruapart rawruapart
15:37
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaskrzacik skrzacik
howfaryouwouldgo
15:37
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viaoutoflove outoflove
howfaryouwouldgo
15:36

Laurie Halse Anderson "Motylki"

Kiedy byłam prawdziwą dziewczynką z obojgiem rodziców w jednym domu i bez błyskających ostrzy, na śniadanie jadłam musli ze świeżymi truskawkami czytając przy tym książkę opartą o miseczkę z owocami. (...) Nie, nie powinnam. Myśleć o tym. Przypominać sobie. Nie będę zanieczyszczać swojego wnętrza płatkami, babeczkami ani drapiącymi odłamkami tostów. Wczorajszy brud i błędy już mnie opuściły. Jestem w środku błyszcząca i różowa. Pustka jest dobra. Pustka to siła.

June 07 2017

howfaryouwouldgo
10:46
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaMezame Mezame
howfaryouwouldgo
10:45
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
10:45
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:28
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
09:28
howfaryouwouldgo
09:28
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:28
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
howfaryouwouldgo
09:27
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...
howfaryouwouldgo
09:27
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaifyouleave ifyouleave
howfaryouwouldgo
09:23
4336 022f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl